ЗА НАС

Се основа Здружениe Центар за стратегии и развој ПАКТИС Прилеп како невладина, непартиска и непрофитна организација заради остварување на заштита и усогласување на своите интереси и уверувања...

МИСИЈА/ВИЗИЈА

Мисијата на ПАКТИС е креирање на стратегии кои ќе поттикнат долгорочни решенија за моменталните и идните општествени проблеми. Визијата на ПАКТИС е мир, општествен и социо-економски прогрес, развој и просперитет за сите луѓе...

Најнови активности, обуки, вести
Новости

Проекција на видеа на Art&Culture Festival

Новости

ВОЛОНТИРАЈ ВО ПАКТИС!

Тренинзи

Обука: Волонтеризам и застапување

Тренинзи

Обука: Комуникации со јавност

Партнери и донатори

USAID is the lead U.S. Government agency that works to end extreme global poverty and enable resilient, democratic societies...

Фондација отворено општество – Македонија (ФООМ) е основана во 1992 година како претставништво на странско лице, а во 1999 година ...

Мисијата на ЕПИ е преку високо квалитетни истражувања и предлози за европски политики да обезбеди основа за дебата...

The EU provides funding for a broad range of projects and programmes covering areas such as...

Хелсиншкиот комитет за човекови права на Република Македонија (Комитетот) е невладина организација за промоција и заштита...

ЦИВИЛ – Центар за слобода (во понатамошниот текст само ЦИВИЛ) e непрофитно здружение на граѓани, формирано со слободно...