ЗА НАС

Се основа Здружениe Центар за стратегии и развој ПАКТИС Прилеп како невладина, непартиска и непрофитна организација заради остварување на заштита и усогласување на своите интереси и уверувања, како и остварување на поширок општествен интерес преку што се задоволуваат потребите од стручна помош во согласност со Уставот и законите на Република Македонија.

Здружението се основа врз утврдени принципи на солидарност, припадност и взаемност меѓу оваа категорија на граѓани за остварување на своите лични и граѓански права и заеднички интереси. Здружението е невладина непартиска и непрофитна организација преку неа не можат да се вршат политички активности, ниту пак имот или средства да бидат користени за остварување на цели на политичка партија.