Подобрување на управувањето со отпад во Прилеп – Извештај