Прирчник „Од отпад до енергија – Анализа на капацитетите и можностие на општина Прилеп“